1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Τοπικα Νεα
  6. »
  7. Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας για την Atlantic Insurance το 2023

Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας για την Atlantic Insurance το 2023

Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας για την Atlantic Insurance το 2023
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Από εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας χαρακτηρίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της Atlantic Insurance για το 2023, αφού το συνολικό κέρδος της Εταιρείας ανήλθε σε €12,78 εκ. έναντι €6,01 εκ. το 2022.

Με ανακοίνωση της προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημέρωσε ότι κατά τη συνεδρίαση του στις 5 Απριλίου 2024 εξέτασε μεταξύ άλλων και ενέκρινε τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η βελτίωση στην κερδοφορία οφείλεται στην σημαντική αύξηση των κερδών από εργασίες κατά 29,4% καθώς και στα κέρδη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ύψους €6,37 εκ. έναντι €0,87 εκ. το προηγούμενο έτος.

Έσοδα ασφάλισης

Τα έσοδα ασφάλισης ανήλθαν σε €23,60 εκ. έναντι €22,23 εκ. καταγράφοντας αύξηση 6,2%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μεικτών ασφαλίστρων στους κλάδους οχημάτων και περιουσίας ύψους 10,2% και 17,2% αντίστοιχα. Αύξηση κατέγραψαν τα έσοδα ασφάλισης όλων των ασφαλιστικών κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Κέρδη ανά μετοχή

Το κέρδος ανά μετοχή του Συγκροτήματος που αναλογεί στους μετόχους διαμορφώθηκε σε 32,83 σεντ ανά μετοχή έναντι 15,42 σεντ το 2022. Το κέρδος ανά μετοχή της Εταιρείας που αναλογεί στους μετόχους διαμορφώθηκε σε 32,35 σεντ ανά μετοχή έναντι 15,17 σεντ το 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Εξαιρετικά κερδοφόρο το πρώτο τρίμηνο του 2024 για τη Swiss Re

Έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης

Τα έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης για την περίοδο ανήλθαν σε €12,78 εκ. έναντι €13,85 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2022, καταγράφοντας μείωση 7,7%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των απαιτήσεων και άλλων άμεσων εξόδων (περιλαμβανομένων των αλλαγών στις υποχρεώσεις για προκύπτουσες απαιτήσεις) κατά 11,4% σε €9,38 εκ. από €10,59 εκ το 2022 και αφορά κυρίως την μείωση των απαιτήσεων του κλάδου οχημάτων. Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται άμεσα έξοδα
διαχείρισης απαιτήσεων ύψους €0,96 εκ. έναντι €0,81 εκ. το 2022.

Τα έξοδα απόκτησης ασφάλισης κατέγραψαν αύξηση 4,4% και ανήλθαν σε €3,40 εκ. έναντι €3,26 εκ. το 2022. Τα έξοδα περιλαμβάνουν τις προμήθειες πληρωτέες σε διαμεσολαβητές ύψους €1,31 εκ. (2022: €1,22 εκ.) καθώς και τα λειτουργικά έξοδα απόκτησης ασφάλισης ύψους €2,10 εκ. (2022: €2,04 εκ.).

Έξοδα από συμβόλαια αντασφάλισης που κατέχονται

Τα καθαρά έξοδα από συμβόλαια αντασφάλισης που κατέχονται ανήλθαν σε €2,79 εκ. έναντι €2,45 εκ το 2022. Τα αντασφάλιστρα μετά την αφαίρεση των εισπρακτέων προμηθειών αντασφάλισης αυξήθηκαν σε €3,40 εκ. έναντι €3,23 εκ το 2022 ως επακόλουθο της αύξησης των ασφαλισμένων ποσών του κλάδου περιουσίας. Τα ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλιστές για επέλθουσες αποζημιώσεις μειώθηκαν σε €0,61 εκ. έναντι €0,78 εκ το 2022.

Λειτουργικά και άλλα έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €5,76 εκ. έναντι €5,50 εκ. το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση 4,7%. Τα έξοδα μισθοδοσίας τα οποία αντιπροσωπεύουν το 63% των λειτουργικών εξόδων παρουσίασαν αύξηση 6,9%. Αύξηση κατέγραψαν επίσης οι εκπτώσεις, οι αποσβέσεις, τα εκτυπωτικά και γραφική ύλη, τα έξοδα διαφήμισης και τα έξοδα επενδύσεων. Αντίθετα μείωση κατέγραψαν τα έξοδα ηλεκτρισμού, τα έξοδα οχημάτων και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Atlantic Insurance: Παραιτήθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Φερεγγυότητα ΙΙ

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει των οδηγιών της Φερεγγυότητας ΙΙ, οι οποίοι υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, το περιθώριο φερεγγυότητας της Εταιρείας ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 σε 270,8% (2022:260,6%) έναντι του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου το οποίο ανέρχεται σε 100%. Οι γνωστοποιήσεις του Πυλώνα
3 που απαιτούνται με βάση τους κανονισμούς της Φερεγγυότητας ΙΙ δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atlantic.com.cy (‘Solvency II-SFCR: Solvency and Financial Condition Report

Πώς αξιολόγησε το Διοικητικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ως ικανοποιητικά τα αποτελέσματα του έτους λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες στο λειτουργικό περιβάλλον λόγω του έντονου ανταγωνισμού και των πληθωριστικών τάσεων. Ιδιαίτερα ικανοποιητικά κρίνονται επίσης τα αποτελέσματα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το τρέχον έτος, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε σημαντικές εξελίξεις ή συνεργασίες οι οποίες δυνατόν να επηρεάσουν την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου.

Σταθμό στην παγκόσμια οικονομία, αποτέλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι επακόλουθες οικονομικές κυρώσεις προς την Ρωσία, που άσκησαν επιπλέον πιέσεις στις τιμές των βασικών αγαθών, ιδιαίτερα του πετρελαίου και των τροφίμων. Η σύγκρουση δεν είχε μέχρι σήμερα ουσιαστικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Η διεύθυνση συνεχίζει να αξιολογεί τις συνέπειες της κρίσης έτσι ώστε να λαμβάνει όλες τις ενέργειες που κριθούν αναγκαίες για να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις δυνατόν να προκύψουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Πολύ καλό το πρώτο τρίμηνο του 2024 για την Generali

Επιπρόσθετα, δεν προέκυψε οποιαδήποτε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος από την κατάρρευση 3 Αμερικανικών τραπεζών καθώς και τη διάσωση της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse αφού κανένα από τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούσε η Εταιρεία με την Credit Suisse δεν έχει επηρεαστεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από την πρόσφατη κρίση και τους όρους διάσωσης της εν λόγω τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση, παραμένουν προσηλωμένοι στο στόχο της προσεγμένης ανάπτυξης των εργασιών του Συγκροτήματος ούτως ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικό διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την υψηλή κερδοφορία και την υγιή οικονομική του θέση.

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.