1. Home
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. Τοπικα Νεα
 6. »
 7. 33 εκατ. καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες για την Τράπεζα Κύπρου...

33 εκατ. καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες για την Τράπεζα Κύπρου το 1ο εξάμηνο

33 εκατ. καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες για την Τράπεζα Κύπρου το 1ο εξάμηνο
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Στα 50 εκατομμύρια έκλεισαν τα κέρδη του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου μετά τη φορολογία για το πρώτο εξάμηνο του 2022, σύμφωνα με τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Συγκροτήματος.

Όσο αφορά τις Ασφαλιστικές Δραστηριότητες του συγκροτήματος, τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €33 εκατ. για το α΄ εξάμηνο 2022, σε σύγκριση με €31 εκατ. Για το α΄ εξάμηνο 2021. Σύμφωνα με την έκθεση του συγκροτήματος, η αύξηση ύψους 6% σε ετήσια βάση οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη νέων εργασιών και στις θετικές αλλαγές στις παραδοχές αποτίμησης, τα οποία αντισταθμίστηκαν εν μέρει από μεγαλύτερες απαιτήσεις στον ασφαλιστικό κλάδο. Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €17 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2022, στα ίδια περίπου επίπεδα σε τριμηνιαία βάση.

Συγκεκριμένα, η EuroLife Ltd αύξησε τα συνολικά εισοδήματα (total regular income) κατά 19% σε ετήσια βάση, ενώ η εταιρία Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ αύξησε τα μεικτά ασφάλιστρα (gross written premiums) κατά 8% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη για την περεταίρω ενίσχυση της αξίας των ασφαλιστικών εταιρειών με ανάπτυξη εργασιών υποστηριζόμενη από την ψηφιοποίηση και μια ορθολογιστική λειτουργική δομή.

Σύμφωνα με την έκθεση το συγκρότημα στοχεύει στην αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων στο μεσοπρόθεσμο διάστημα δίνοντας έμφαση μεταξύ άλλων στα έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες του Συγκροτήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Οι κορυφαίες εταιρείες του Κλάδου Ζωής για το 2023

Οι ασφαλιστικές εταιρίες του Συγκροτήματος, EuroLife Ltd και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ζωής και γενικό κλάδο αντίστοιχα, κατέχουν ηγετική θέση στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο, και παρέχουν σταθερά επαναλαμβανόμενα έσοδα διαφοροποιώντας περαιτέρω τις ροές εισοδημάτων τουΣυγκροτήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνετε στην έκθεση του συγκροτήματος και στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ17. Σύμφωνα με αυτή κατά την αρχική εφαρμογή, τα αδιανέμητα κέρδη του Συγκροτήματος που αφορούν τις ασφαλιστικές εργασίες θα αναπροσαρμοστούν και η αναγνώριση του εισοδήματος από νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα κατανέμεται με την πάροδο του χρόνου καθώς το Συγκρότημα παρέχει την υπηρεσία στους ασφαλιζόμενους (σε αντίθεση με την αναγνώριση κατά την αρχική καταχώρηση των συμβολαίων κάτω από το υφιστάμενο πρότυπο), με το μέγεθος και τον χρονικό ορίζοντα (with the quantum and timing) της επίδρασης να εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το ποσό και τη σύνθεση των νέων εργασιών και το εύρος των αλλαγών στις εκτιμήσεις κατά τις περιόδους μετά την εφαρμογή.

Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ17

Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 αναμένεται να έχει μικρή ετήσια αρνητική επίδραση στη συνεισφορά των ασφαλιστικών εργασιών στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος στο μεσοπρόθεσμο διάστημα η οποία έχει περιληφθεί στο χρηματοοικονομικό πλάνο του Συγκροτήματος.

Η αρχική επίδραση του ΔΠΧΑ 17 που προκύπτει από την αναπροσαρμογή των υποχρεώσεων ασφαλιστήριων συμβολαίων ύψους περίπου €50 εκατ., επιτρέπει την διανομή μερίσματος στην Τράπεζα η οποία θα έχει θετική επίδραση στο εποπτικό κεφάλαιο του Συγκροτήματος αντίστοιχου ύψους, ενισχύοντας τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) κατά περίπου 50 μ.β.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  CNP Assurances και CNP Cyprus: Αποτελέσματα 2023 με στέρεες επιχειρηματικές επιδόσεις και επιτυχημένη ανάπτυξη

Κύρια σημεία για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

Ανθεκτική Μακροοικονομική Προοπτική

 • Ρυθμός ανάπτυξης ύψους 6.1% για το β’ τρίμηνο 2022. Αύξηση πάνω από 5% για το 2022, μεγαλύτερη από την Ευρωζώνη
 • Ισχυρός νέος δανεισμός ύψους €1.2 δις., αυξημένος κατά 30% σε ετήσια βάση πάνω από τα επίπεδα πριν την πανδημία
 • Αύξηση κατά 4% του xαρτοφυλακίου καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων το α’ εξάμηνο 2022

Ισχυρή κερδοφορία από οργανικές δραστηριότητες

 • Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €59 εκατ., αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση, τα οποία υποστηρίχθηκαν από αυξημένα έσοδα και χαμηλότερες απομειώσεις
 • Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους 7.3%
 • Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €50 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2022 σε σχέση με €1 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2021

Ολοκλήρωση ενεργειών βελτίωσης αποτελεσματικότητας νωρίτερα από ότι αναμενόταν

 • Δείκτης κόστος προς έσοδα4 στο 58% για το α’ εξάμηνο 2022, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση
 • Ολοκλήρωση με επιτυχία του Σχέδιου Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) το γ’ τρίμηνο 2022 με μη επαναλαμβανόμενο κόστος ύψους περίπου €99 εκατ.
 • Μείωση του αριθμού μόνιμου προσωπικού κατά περίπου 16%. Αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση κόστους προσωπικού ύψους περίπου €37 εκατ. (19%)
 • Μείωση καταστημάτων κατά 25% από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Κόσμος Ασφαλιστική: Με θεαματική αύξηση κερδοφορίας έκλεισε το 2023

 Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα

 • Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 14.2%4,5 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 19.3%
 • Καταθέσεις ύψους €18.5 δις, αυξημένες κατά 4% σε τριμηνιαία βάση
 • Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €6.7 δις, σε ευνοϊκή θέση για τις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων

Μεσαίο Μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια

 • Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 5.7%6 (2.4% μετά τις πιστωτικές ζημιές), σε σχέση με 6.5% τον Μάρτιο 2022
 • Δείκτης κάλυψης ΜΕΔ στο 59% . Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 43 μ.β.

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.