1. Home
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. Τοπικα Νεα
 6. »
 7. Γίνε Underwriting Practice Insurance Specialist με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΑΙΚ

Γίνε Underwriting Practice Insurance Specialist με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΑΙΚ

Γίνε Underwriting Practice Insurance Specialist με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΑΙΚ
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το International Association of Financial Management, προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα “Certified Underwriting Practice Insurance Specialist”, του οποίου οι απόφοιτοι θα δικαιούνται να χρησιµοποιούν τον επαγγελµατικό τίτλο Certified Underwriting Practice Insurance Specialist.

Στόχοι κατάρτισης εκπαιδευτικού προγράμματος Underwriting Practice Insurance Specialist

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος οι καταρτιζόµενοι:

θα εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα µπορούν:

 • να κατονοµάζουν τις εξελίξεις στις νοµοθεσίες
 • να ερµηνεύουν τους όρους των ασφαλιστηρίων
 • να διαχωρίζουν το ρόλο των διαφόρων µερών που εµπλέκονται στην αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων

θα αναβαθµίσουν τις δεξιότητές τους και θα είναι ικανοί:

 • να αναπτύσσουν επαγγελµατικές τεχνικές κατά την αξιολόγηση των κινδύνων για να µπορέσουν να αποφασίσουν κατά πόσο να ασφαλίσουν ή να απορρίψουν ένα συγκεκριµένο κίνδυνο και, αν τον ασφαλίσουν, µε ποιους όρους και µε ποιο ασφάλιστρο,
 • να ελέγχουν, να συντάσσουν και να διορθώνουν λεκτικά καλύψεων, εξαιρέσεων και όρων των ασφαλιστηρίων

θα βελτιώσουν τη στάση τους και συγκεκριµένα θα είναι σε θέση:

 • να δικαιολογούν ποιους κινδύνους µπορούν να ασφαλίσουν λαµβάνοντας υπόψη τη διάθεση ανάληψης κινδύνων της συγκεκριµένης ασφαλιστικής εταιρείας,

Σε ποιούς απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Απευθύνεται σε λειτουργούς αξιολόγησης και ανάληψης κινδύνων.

∆ιάρκεια εκπαίδευσης: Το πρόγραµµα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 17 ώρες και θα καλύπτεται σε τρεις ηµέρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα σεμινάρια του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου

Εξετάσεις: Οι συµµετέχοντες µετά την εκπαίδευση θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις για να πιστοποιηθούν µε τον επαγγελµατικό τίτλο “Certified Underwriting Practice Insurance Specialist.”.

Με την παρακολούθηση των 17 ωρών του εκπαιδευτικού προγράµµατος “Certified Underwriting Practice Insurance Specialist.” παραχωρούνται 17 ώρες CPD IIC.

Θέµατα Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Underwriting Practice Insurance Specialist

Το πρόγραµµα θα καλύψει τα πιο κάτω επιµέρους θέµατα:

Το Eποπτικό Περιβάλλον

 • Ιστορική αναδροµή
 • Γενικά περί εποπτείας
 • Οι επιπτώσεις στη λειτουργία της ανάληψης κινδύνων

Εµπορικοί και Νοµοθετικοί Παράγοντες

 • Εταιρικές στρατηγικές και στρατηγικές ανάληψης κινδύνων
 • Φυσικός και ηθικός κίνδυνος
 • Κάλυψη ασφαλιστηρίου, όροι, προϋποθέσεις και περιορισµοί
 • Ταξινόµηση, κατηγοριοποίηση και βελτίωση κινδύνων
 • Κανάλια ανάληψης κινδύνων και διανοµής
 • Παραχωρηθείσα εξουσιοδότηση
 • ∆ιεθνείς εργασίες
 • Απάτη
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Πολιτική και Πρακτική

 • Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας
 • Βεβαιότητα της σύµβασης
 • Νοµοθετικές επιρροές
 • Ο κύκλος της ανάληψης κινδύνων
 • Σηµαντικά γεγονότα και τάσεις

Στατιστικά ∆εδοµένα

 • Έκθεση και απαιτήσεις
 • Σηµασία των µέσων όρων
 • Κοινά Μέτρα των µέσων όρων
 • Κατανοµή των δεδοµένων
 • Συχνότητα και δριµύτητα
 • Αρχές της πιθανότητας
 • Αναµενόµενη αξία απαιτήσεων
 • Ο νόµος των µεγάλων αριθµών
 • Περιορισµοί των στατιστικών δεδοµένων

Τιµολόγηση

 • Κύρια στοιχεία του ασφαλίστρου
 • Φλέγον κόστος και ανάλυση προοπτικών του κινδύνου
 • Ερµηνεία δεδοµένων απαιτήσεων
 • Απαιτήσεις IBNR
 • ∆ιασύνδεση µεταξύ του τµήµατος ανάληψης κινδύνων και του τµήµατος απαιτήσεων
 • Ο ρόλος του αναλογιστή
 • Ανάλυση ανταγωνιστών
 • Άλλα δεδοµένα κινδύνων
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Σεμινάριο ΑΙΚ: Εισαγωγή στο ChatGPT: Αξιοποιώντας τη Δύναµη της Τεχνητής Νοηµοσύνης

Έκθεση σε κίνδυνο και έλεγχος

 • Μεµονωµένοι κίνδυνοι και µεµονωµένα συµβάντα
 • Συγκέντρωση κινδύνων και µοντελοποίηση καταστροφών
 • Ο ρόλος της αντασφάλισης στον έλεγχο της έκθεσης
 • Είδη αντασφάλισης και εφαρµογή τους
 • Επικοινωνία µεταξύ ασφαλιστή και αντασφαλιστή
 • Άλλες µέθοδοι ελέγχου της έκθεσης

Λεπτομέρεις για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγραμμάτος

Χώρος: Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου 4ος όροφος, Ζήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία

Ηµεροµηνίες: Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 20, 21 Νοεµβρίου, και 4 ∆εκεµβρίου 2023.

Ώρες διεξαγωγής: 9.00-14.30 για τις 20, 21 Νοεµβρίου και 9.00-17.00 για τις 4 ∆εκεµβρίου 2023.

∆ικαίωµα συµµετοχής: Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €646 µείον η επιχορήγηση από την ΑΝΑ∆ ποσού €289. Το τελικό ποσό που θα πληρωθεί από τους συµµετέχοντες, νοουµένου ότι αυτοί δικαιούνται επιχορήγησης, ανέρχεται στα €357 και για τις 17 ώρες.

Γλώσσα: Ελληνική

Πληροφορίες: Ανδρέας Ευσταθίου, τηλ. 22 761530, Φαξ. 22 764559, email: [email protected]

Τελευταία ηµέρα εγγραφής: Η δήλωση συµµετοχής µαζί µε τα δικαιώµατα, πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο το αργότερο µέχρι τις 16 Νοεµβρίου. Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο µέγιστος αριθµός θέσεων είναι 28.

Βιογραφικό εισηγητή Μιλτιάδη Μιλτιάδου

Μιλτιάδης Μιλτιάδου – Ανεξάρτητος Σύµβουλος Ασφαλίσεων και ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Λέκτορας
Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου

Ο κ. Μιλτιάδου, είναι κάτοχος των ακόλουθων ακαδηµαϊκών προσόντων:

 • Πτυχίο Νοµικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών)
 • Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση – Νοµικό Τµήµα (Πανεπιστήµιο Άµστερταµ)
 • Humphrey Fellow στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Πανεπιστήµιο της Ουάσιγκτον)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Νέο σεμινάριο από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο: Κληρονοµική ∆ιαδοχή και Ασφάλιση

Εργάστηκε για σειρά ετών στην ∆ηµόσια Υπηρεσία και από το 1999 ανέλαβε τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της AIG στην Κύπρο.

Έχει συγγράψει βιβλία για ασφαλιστικά και άλλα θέµατα και είναι επισκέπτης λέκτορας στο Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου όπου διδάσκει τα θέµατα Ασφαλίσεις Ευθύνης, Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχηµάτων, Ασφαλιστικό ∆ίκαιο και Ασφαλίσεις Περιουσίας και ∆ιακοπής Εργασιών.

Aπό το 2015 ο κ. Μιλτιάδου προσφέρει τις υπηρεσίες του ως ανεξάρτητος Σύµβουλος Ασφαλίσεων και ∆ιαχείρισης Κινδύνων καθώς και ως εκπαιδευτής επαγγελµατικής κατάρτισης

Ηλεκτρονική Εγγραφή στο www.iic.org.cy

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.