1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Κοινωνία
  6. »
  7. Κύρια αιτία η πτώση για τα Εργατικά Ατυχήματα στην Κύπρο

Κύρια αιτία η πτώση για τα Εργατικά Ατυχήματα στην Κύπρο

Κύρια αιτία η πτώση για τα Εργατικά Ατυχήματα στην Κύπρο
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Κέντρο
Αριστείας CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), πραγματοποίησαν στις 24.10.2022 Δημοσιογραφική
Διάσκεψη κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα κυριότερα ευρήματα Έρευνας με θέμα τα Εργατικά
Ατυχήματα στην Κύπρο.


Τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη, η οποία σηματοδότησε και την έναρξη της Εβδομάδας Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία στην Κύπρο, η οποία διεξάγεται αυτές τις μέρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χαιρέτισε
εκ μέρους του Υπουργού Εργασίας κ. Κυριάκου Κούσιου, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας κ. Μάριος Κουρτελλής και ο Διευθυντής του CERIDES Καθηγητής Γεώργιος
Μπούστρας.


Η Ερευνητική Ομάδα του Κέντρου Αριστείας CERIDES, παρουσίασε τα σημαντικότερα ευρήματα της
Έρευνας όπως αυτά προέκυψαν από την επιστημονική ανάλυση των δεδομένων που διαχρονικά τηρεί
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και αφορούν στα εργατικά ατυχήματα που έγιναν στην Κύπρο κατά
τη χρονική περίοδο 1999 – 2020.


Η Έρευνα αυτή γίνεται για πρώτη φορά για την Κύπρο. Επίσης, μέσα από τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση διαφαίνεται ότι αποτελεί και μια από τις πολύ λίγες έρευνες αυτού του είδους που έγιναν
ποτέ σε Παγκόσμιο επίπεδο.


Στόχος είναι η αξιοποίηση των ευρημάτων της Έρευνας στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε να
διευρύνουμε τις γνώσεις μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τους συνδυαστικούς παράγοντες που
μπορεί να οδηγήσουν σε εργατικό ατύχημα, αναθεωρώντας ταυτόχρονα την πολιτική και τις δράσεις
μας ως χώρα. Η μελέτη και αξιοποίησή τους μπορεί να συμβάλει στην επίλυση πρακτικών
προβλημάτων και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, με πραγματικό όφελος για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Τι θα γίνει με τις κάμερες φωτοεπισήμανσης στους δρόμους της Κύπρου;


Ο θετικός αντίκτυπος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι πολύπλευρος, καθώς τα ευρήματα της
Έρευνας μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό έναυσμα για περαιτέρω στρατηγικό σχεδιασμό και
ανάληψη συλλογικών δράσεων, ενισχύοντας την προσπάθεια ανάπτυξης θετικής κουλτούρας
ασφάλειας και βελτίωσης των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους εργασιακούς χώρους,
συμβάλλοντας στην ουσιαστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων.

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Όσον αφορά τις βασικότερες αιτίες στο σύνολο των εργατικών ατυχημάτων, η έρευνα κατέδειξε τα εξής αποτελέσματα:

20,2% του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων αφορά «Ολίσθηση – Παραπάτημα» και «Πτώση ατόμου – στο ίδιο επίπεδο».
▪ Στο σύνολο των ατυχημάτων η «Πτώση ατόμου – σε χαμηλότερο επίπεδο», παρουσιάζει αυξητικό ποσοστό με την αύξηση των ηλικιών, κάτι το οποίο μπορεί να αποδίδεται στη μείωση των σωματικών αντοχών αναλογικά με την ηλικιακή αύξηση.
▪ 12,7% του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων που αφορούν σε πτώση οφείλεται σε «πτώση από ύψος πάνω από 2 μέτρα» με το αντίστοιχο ποσοστό των θανατηφόρων να ανέρχεται στο 73,7%.
▪ 21,1% των θανατηφόρων ατυχημάτων από πτώση οφείλεται σε «πτώση από ικρίωμα», με το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων αυτών να παρατηρείται σε εργαζόμενους εκτός της Ε.Ε.
▪ 52% όλων των ατυχημάτων που αφορούσαν σε πτώση ήταν «πτώση στο ίδιο επίπεδο» χωρίς να υπάρχουν θανατηφόρα ατυχήματα.
▪ 33% του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων οφειλόταν σε πτώση.

Αναφορικά με την ηλικία, την εθνικότητα και το φύλο των θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων παρατηρούνται τα εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Τι θα γίνει με τις κάμερες φωτοεπισήμανσης στους δρόμους της Κύπρου;

Σύνολο Εργατικών Ατυχημάτων – Ηλικία
▪ 45% των ατυχημάτων στις ηλικίες 18-19, συμβαίνουν στον τομέα των «Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης».
▪ 50% των ατυχημάτων στις ηλικίες 65 ετών και άνω συμβαίνει στους τομείς των «Κατασκευών» καιτης «Μεταποίησης».


Θανατηφόρα Εργατικά Ατυχήματα – Ηλικία
▪ Το μεγαλύτερο ποσοστό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, σε σχέση με το σύνολο των ατυχημάτων, έχει η ηλικιακή ομάδα των 63-76 χρονών, με πιο ψηλή πιθανότητα να συμβεί θανατηφόρο ατύχημα την ηλικία των 74 χρονών και ακολουθεί η ηλικία των 76 χρονών.
▪ Στα θανατηφόρα ατυχήματα, η ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών έχει τα περισσότερα
ατυχήματα με «Ανυψωτικά μηχανήματα και συσκευές».
▪ 40% και 25% των θανατηφόρων ατυχημάτων που συμβαίνει στην ηλικιακή ομάδα 20-24
αφορά στους τομείς των «Κατασκευών» και της «Γεωργίας, Δασοκομίας, Αλιείας»,
αντίστοιχα.


Σύνολο Εργατικών Ατυχημάτων – Φύλο
▪ 76,7% του συνόλου των ατυχημάτων ήταν σε άνδρες.
▪ 1 στις 3 γυναίκες που τραυματίζεται σε εργατικό ατύχημα δραστηριοποιείται στον τομέα των «Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης».
▪ 1 στους 5 Κύπριους εργαζόμενους που τραυματίζεται ή έχει θανατηφόρο ατύχημα δραστηριοποιείται στον τομέα της «Μεταποίησης».
▪ Οι γυναίκες έχουν ψηλότερα ποσοστά εργατικών ατυχημάτων στους τομείς των «Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» και «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», συγκριτικά με τους άντρες.


Θανατηφόρα Εργατικά Ατυχήματα – Φύλο
▪ 96% των θανατηφόρων ατυχημάτων ήταν σε άνδρες.
▪ 1 στους 4 άντρες που τραυματίζεται σε εργατικό ατύχημα και 1 στους 3 άνδρες εργαζόμενους που έχει θανατηφόρο ατύχημα, δραστηριοποιείται στον τομέα των
«Κατασκευών».

Σύνολο Εργατικών Ατυχημάτων – Εθνικότητα
▪ Οι εργαζόμενοι εντός Ε.Ε. παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ατυχημάτων στους τομείς των «Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» και στις «Κατασκευές».
▪ Οι Κύπριοι εργαζόμενοι έχουν τα περισσότερα ατυχήματα στον τομέα της «Μεταποίησης».
▪ Οι εργαζόμενοι εκτός Ε.Ε. έχουν τα περισσότερα ατυχήματα στις δραστηριότητες «Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» και παρουσιάζουν επίσης ψηλά ποσοστά στις «Κατασκευές» και την «Μεταποίηση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία για νομικές υποθέσεις αυτοκινητιστικών ατυχημάτων ή δυστυχημάτων


Θανατηφόρα Εργατικά Ατυχήματα – Εθνικότητα
▪ 1 στα 6 θανατηφόρα ατυχήματα σε εργαζόμενους εκτός Ε.Ε., συμβαίνει στον τομέα της «Γεωργίας, Δασοκομίας, Αλιείας».
▪ 42,6% των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων συμβαίνουν σε αλλοδαπούς εντός και εκτός Ε.Ε. με αυξημένη πιθανότητα θανατηφόρου ατυχήματος στους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. (0,8% όλων των ατυχημάτων σε πολίτες από Ε.Ε. είναι θανατηφόρα, ενώ 2,2% όλων των ατυχημάτων σε πολίτες εκτός Ε.Ε. είναι θανατηφόρα).
▪ Το μεγαλύτερο ποσοστό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων συμβαίνει σε Κύπριους πολίτες (56,5%), εντούτοις η πιθανότητα να συμβεί θανατηφόρο ατύχημα σε Κύπριο είναι μειωμένη (0,4% όλων των ατυχημάτων σε Κύπριους είναι θανατηφόρα).
▪ 21,3% όλων των θανατηφόρων ατυχημάτων αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών.
▪ Από το σύνολο των ατυχημάτων (όλες οι εθνικότητες) μόνο το 0,6% είναι θανατηφόρα από το σύνολο των ατυχημάτων σε πολίτες εκτός Ε.Ε.
▪ Και για τις 3 κατηγορίες της εθνικότητας, τα υψηλότερα ποσοστά θανατηφόρων ατυχημάτων είναι στις «Κατασκευές».

Δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ

Δείτε την παρουσίαση της έρευνας εδώ.

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.