1. Home
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. Τοπικα Νεα
 6. »
 7. Κόσμος Ασφαλιστική: Με θεαματική αύξηση κερδοφορίας έκλεισε το 2023

Κόσμος Ασφαλιστική: Με θεαματική αύξηση κερδοφορίας έκλεισε το 2023

Κόσμος Ασφαλιστική: Με θεαματική αύξηση κερδοφορίας έκλεισε το 2023
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Με πολύ θετικά αποτελέσματα ολοκλήρωσε το οικονομικό έτος 2023 η Κόσμος Ασφαλιστική, καταφέρνοντας να σημειώσει μία θεαματική αύξηση στην κερδοφορία της, με τα κέρδη για το έτος να ανέρχονται σε €1.988.503 έναντι των €1.207.861 (όπως έχουν αναπροσαρμοστεί) το 2022.

Με ανακοίνωση της προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημέρωσε ότι κατά τη συνεδρίαση του στις 28 Μαρτίου 2024 εξέτασε μεταξύ άλλων και ενέκρινε τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας οφείλεται τόσο στα θετικά αποτελέσματα από ασφαλιστικές εργασίες όσο και στα θετικά αποτελέσματα από το χαρτοφυλάκιο επενδύσεών της.

Έσοδα ασφάλισης

Τα έσοδα ασφάλισης για το έτος 2023 ανήλθαν σε €19,51εκ. σε σύγκριση με €19,41εκ. το έτος 2022, καταγράφοντας μικρή αύξηση της τάξης των €103χιλ. ή 0,5%. Η αύξηση στα έσοδα ασφάλισης ήταν αποτέλεσμα αύξησης σε όλους τους κλάδους τους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, με εξαίρεση τον κλάδο ευθύνης.

Κέρδος ανά μετοχή

Το κέρδος ανά μετοχή που αναλογεί στους μετόχους κατά το έτος 2023 διαμορφώθηκε σε 0,0352   σεντς έναντι 0,0214 σεντς το 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα αποφάσισε όπως το καθαρό κέρδος μεταφερθεί στα αποθεματικά.

Μιλώντας στο Cyprus Insurance News, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κόσμος, Κυριάκος Τυλλής, δήλωσε χαρακτηριστικά για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  CNP Assurances και CNP Cyprus: Αποτελέσματα 2023 με στέρεες επιχειρηματικές επιδόσεις και επιτυχημένη ανάπτυξη

«Τα αποτελέσματα του 2023 μας κάνουν και αισθανόμαστε περήφανοι. Αποτελούν αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς από ολόκληρο το προσωπικό της Κόσμος και συνέχιση της κερδοφόρας πορείας στην οποία η Εταιρεία βρίσκεται από το 2020. Ως εταιρεία στοχεύουμε σε υγιή ανάπτυξη εργασιών χωρίς υπερβολές. Θέτουμε ως προτεραιότητα την επίτευξη κερδοφορίας από ασφαλιστικές εργασίες και το αποτέλεσμα μας χαροποιεί ιδιαίτερα καθώς οι πληθωριστικές τάσεις και ο σκληρός ανταγωνισμός αποτελούν παράγοντες που δυσκολεύουν την επίτευξη της».

Συμπλήρωσε ότι «Τα συνεχή θετικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι στόχοι που θέτονται είναι επιτεύξιμοι και πως έχουμε την δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις. Συνεχίζουμε δυναμικά έχοντας πάντοτε ως απώτερο σκοπό την μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας και της εμπιστοσύνης των μετόχων μας.»

Έξοδα ασφάλισης

Τα έξοδα ασφάλισης για το έτος 2023 ανήλθαν σε €14,69εκ. σε σύγκριση με €14,02εκ. το έτος 2022, καταγράφοντας αύξηση της τάξης των €665χιλ. ή 4,7%. Η αύξηση στα έξοδα ασφάλισης ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των απαιτήσεων κυρίως στον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων αλλά και των απαιτήσεων στον κλάδο ατυχημάτων και ασθενειών. Η αύξηση στις απαιτήσεις στον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ραγδαίες αυξήσεις τιμών και κατ’ επέκταση του κόστος των εξαρτημάτων και άλλων υλικών αποκατάστασης.

Έσοδα από επενδύσεις

Τα έσοδα από επενδύσεις κατά έτος 2023 ανήλθαν σε €657χιλ. έναντι εξόδων ύψους €809χιλ. το έτος 2022. Η αύξηση οφείλεται στην σημαντική ανάκαμψη των χρηματοοικονομικών επενδύσεων της Εταιρείας έναντι των αρνητικών αποδόσεων που παρουσιάστηκαν κατά το 2022, αποτέλεσμα της αναστάτωσης που προκλήθηκε στις διεθνείς αγορές λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και της ενεργειακής κρίσης. Ταυτόχρονα, οι αυξήσεις των επιτοκίων δημιούργησαν προοπτικές για μεγαλύτερες αποδόσεις στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας το οποίο απαρτίζεται κυρίως από επενδύσεις σταθερού εισοδήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Κόσμος Ασφαλιστική: Παρουσίασε το officeCARE, ένα νέο Πολυασφαλιστήριο Γραφείων

Λειτουργικά και άλλα έξοδα

Τα λειτουργικά και  άλλα  έξοδα ανήλθαν  σε  €3.479χιλ. έναντι    €3.316χιλ.  το  2022  καταγράφοντας αύξηση ύψους 163χιλ ή 4,9%. Η αύξηση στα λειτουργικά έξοδα σχετίζεται κυρίως με την αύξηση στο κόστος μισθοδοσίας, η οποία προκύπτει λόγω ενίσχυσης της στελέχωσης της Εταιρείας. 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας – Φερεγγυότητα ΙΙ

Το  Διαθέσιμο  Κεφάλαιο  για  την  κάλυψη  Κεφαλαιακών  Απαιτήσεων  Φερεγγυότητας  το  οποίο υπολογίστηκε  βάσει των οδηγιών της Φερεγγυότητας  ΙΙ και υποβλήθηκε  στο  γραφείο της Εφόρου Ασφαλίσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε 161,68% (31 Δεκεμβρίου 2022: 135,24%). 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το έτος 2023. 

Ίδιες μετοχές 

Η Εταιρεία  δεν  κατέχει ίδιες μετοχές,  είτε  απευθείας  είτε διά  προσώπου  που  ενεργεί επ’  ονόματί του, αλλά για λογαριασμό της. 

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Η  Εταιρεία  εκτίθεται  σε  κινδύνους,  οι  πιο  σημαντικοί  από  τους  οποίους  είναι  ο  ασφαλιστικός κίνδυνος,  ο  κίνδυνος  αγοράς  (περιλαμβανομένου  μεταβολών  στις  τιμές  των  επενδύσεων  και  των επιτοκίων), ο κίνδυνος ρευστότητας και ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται με  διάφορους  μηχανισμούς  ώστε  να  αποφεύγεται  η  συσσώρευση  υπέρμετρων  κινδύνων.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αλλά και της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, όπως αναφέρει η έκθεση, η Διεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσει τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του Γενικού Κλάδου το 2023

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε τα ακόλουθα για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού:

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Διαχείρισης, την Ετήσια
  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις Ελεγμένες Οικονομικές
  Καταστάσεις της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ως τα
  συνημμένα.
 2. Καθόρισε τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την 11η Σεπτεμβρίου
  2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο των Κεντρικών
  Γραφείων της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία. Περισσότερες
  πληροφορίες για την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν τα δεδομένα αποφάσισε να μην εισηγηθεί στην
  Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος.

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

LEAVE YOUR COMMENT

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.